Deutsche Evangelische Gemeinde im Haag - ANBI

Adresse / Adres: Bleijenburg 3B, 25111 VC Den Haag

RSIN: 002712350

Bekenntnis und Aufgaben der Gemeinde, die Wege zur Verwirklichung dieser Aufgaben sowie die Funktionen innerhalb des Vorstandes sind in unserer Satzung festgelegt.

De Deutsche Evangelische Gemeinde im Haag (DEGiH) is een in 1857 opgerichte, en in 1859 van staatswege erkende, onafhankelijke protestantse geloofsgemeenschap op basis van het lutherse en het gereformeerde belijdenis. Haar leer, gemeenschap en werk berusten op de bijbel, op het evangelie van Jezus Christus. Haar doelstelling is de kerkelijke begeleiding van alle Duitstalige protestantse christenen in Den Haag en omgeving. Ook wil zij een schakel zijn tussen Duitstalige en Nederlandse christenen.

Met dat doel houdt zij regelmatig openbare kerkdiensten, deels met avondmaal, onderwijst zij kinderen en jongeren in het christelijke geloof en onderhoudt zij veelvoudige kontakten met andere kerken in Den Haag. Ook ondersteunt zij hulpbehoevenden en nieuwkomers en organiseert zij veelsoortige activiteiten en evenementen.

Het bestuur van de DEGiH ligt bij de kerkenraad, bestaande uit de predikant(e)/het predikanten-echtpaar en een aantal leken, laatstgenoemde gekozen door en uit haar leden. Uit meerdere kandidaten, voorgesteld door de afdeling Ökumene und Auslandsarbeit van de Evangelische Kirche in Deutschland, worden ook predikant, predikante of predikanten-echtpaar door de leden van de DEGiH gekozen.

De beloning van predikant, predikante of predikanten-echtpaar oriënteert zich aan de regelingen van de Evangelische Kirche in Deutschland (EKD). De beloning van den overige medewerker(s) in loondienst oriënteert zich aan de regelingen van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). De leken in de kerkenraad ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet hij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijke werk. Ook waken de leden van de raad over de financiële slagkracht van de gemeente en legen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de ledenvergadering. Informatie over het afgelopen jaar vindt u op het Standaardformulier publicatieplicht.

Eerdere jaren:

Jaarverslag en Financiële verantwoording met toelichting 2019

2018

2017